al contingut a la navegació Informació de contacte

Serveis tècnics / SAT

SERVEI TÈCNIC i ASSESSORAMENT URBANÍSTIC ALS AJUNTAMENTS

El Consell Comarcal del Solsonès i en concret els Serveis Tècnics, ofereixen tot un seguit de serveis als ajuntaments de la comarca. Alhora, el Servei d’assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries de les corporacions locals (SAT) consisteix en la prestació als municipis, per part del Consell Comarcal, de les funcions de secretaria, que comprenen la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Assessorament urbanístic

Informes de llicències d'obres

Informes d'aprofitament urbanístic

Informes de compatibilitat urbanística

Informes de llicències de primera ocupació

Informes de classificació del sòl i visites d'assessorament urbanístic

Disciplina urbanística

Informes tècnics per a expedients de disciplina urbanística

Inspeccions d'obres

Inspeccions per a legalitzacions urbanístiques

Llicències d'activitats

Informes tècnics per a activitats:

Règim de comunicació - Annex III Inspeccions d'establiments comercials

Planejament urbanístic

Consultes i assessorament als equips redactors dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M.)

Consultes i informes sobre planejament vigent no adaptat (Normes Subsidiàries de planejament)

Projectes, Memòries valorades i direccions d'obra

En casos puntuals es procedeix a la redacció de projectes i memòries valorades i es col·labora amb els ajuntaments en la direcció i el seguiment d'algunes obres.

S'ofereix assessorament urbanístic als municipis de la comarca del Solsonès que ho requereixin.

També s'ofereix assessorament i s'atenen consultes tècniques i urbanístiques de particulars d'aquests municipis i dels tècnics redactors de projectes d'obres i/o activitats a realitzar en aquests municipis.

 

GESTIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA A TOTA LA COMARCA I D'ALTRES PROGRAMES DE FINANÇAMENT ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA I DEL PROPI CONSELL.

Des dels Serveis Tècnics es gestiona el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), actualment anualitats 2008-2012, que finança les obres de tots els municipis de la comarca (15 municipis).

Es dona assessorament als ajuntaments en la tramitació de la documentació al Departament de Governació.

Es recepcionen i es fa el control de totes les certificacions d'obres i es realitzen les corresponents visites d'obra per fiscalitzar cadascuna de les certificacions que arriben des del Departament de Governació. També s'informa a la Comissió de Govern del Consell perquè autoritzi a Intervenció del Consell, el pagament de les subvencions atorgades per a cada obra.

SERVEIS D'ARQUITECTURA.

Des dels Serveis Tècnics, es redacten tots els projectes i memòries valorades necessaris per sol·licitar el finançament d'obres promogudes pel Consell Comarcal i els seus Organismes autònoms (Centre Sanitari del Solsonès), així com també d'alguns ajuntaments de la comarca.

També es porten a terme les tasques de direcció facultativa i de direcció d'execució de l'obra, que inclou a part de les visites d'obra, la redacció de tots els documents administratius de la mateixa (Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut, acta de replanteig, certificacions d'obra, acta de recepció i certificat final d'obra).

 

PONÈNCIA COMARCAL D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Es recepcionen tots els projectes d'activitat (Annex II) de la comarca i es redacten els informes tècnics per la seva aprovació per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental.

Es sol·liciten informes al Departament d'Interior (Direcció General de Prevenció), a Medi Ambient, als Ajuntaments, ...

S'assisteix com a tècnics a les reunions de la Ponència, on s'expliquen els projectes i s'informa de les conclusions tècniques i els tràmits realitzats.

OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

Mitjançant un arquitecte tècnic amb dedicació parcial (6 hores setmanals repartides entre dimarts i divendres)  i una administrativa, es porta a terme l'assessorament i tramitació de les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges de tots els municipis de la comarca (excepte nucli antic de Solsona, que està regulat per la Llei de Barris i es tramiten directament des de l'ajuntament de Solsona).

S'atén personalment a tots els interessats, se'ls informa de la tramitació administrativa a seguir, es fan totes les inspeccions prèvies i es redacten els informes interns d'idoneïtat, necessaris per a iniciar la sol·licitud de subvenció.

Es gestionen i tramiten els expedients de subvenció davant la Secretaria d'Habitatge, de manera telemàtica i es fa tramesa de tots els expedients als Serveis territorials a Lleida.

Aquestes tasques compten amb la col·laboració de la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i assistència municipal, per al finançament del cost del personal que les presta.

Document Actions