al contingut a la navegació Informació de contacte

Acció social

impensables.jpg

Els Serveis Socials Bàsics (SSB) del Solsonès constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el nivell més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Es presten per mitjà d'un equip multidisciplinar que compleix les següents funcions:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de la comarca.
 • Informació, orientació i assessorament de recursos socials.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies i grups.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que es determinin reglamentàriament.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Treball social comunitari.
 • Tramitació de propostes de derivació a serveis d'atenció especialitzada.

Persones destinatàries

Totes les persones que viuen al Solsonès i, especialment, aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI

El servei d'Ajuda a Domicili és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres modalitats d'atenció.

El Servei d'Atenció a Domicili s'estructura en una Cartera de Serveis que es divideix en:

 • Servei bàsic (actuacions de caràcter personal, domèstic i/o de suport als cuidadors no professionals).
 • Serveis complementaris (xec servei, bugaderia social, àpats a domicili).
 • Serveis de les tecnologies de suport i cura (Servei de Teleassistència).

PROGRAMA XEC SERVEI

Es tracta d'una prestació que prenen contribuir al desenvolupament de tot el sector dels serveis domiciliaris i de suport a les famílies. A partir del reconeixement de quines persones el poden utilitzar, s'ofereixen uns vals de descompte anomenats xec servei que tenen per objectiu l'obtenció dels serveis bàsics i d'alguns serveis complementaris d'atenció domiciliària en empreses privades del sector:

 • Xec servei per atenció a la llar.
 • Xec servei per atenció personal.
 • Xec servei per àpats a domicili.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

El servei de les tecnologies de suport i cura, més conegut com a Servei de Teleasistència, es presta durant les 24 hores del dia al domicili mateix de les persones beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial. Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats per via telefònica a una central receptora, amb la que es pot comunicar en cas d'urgència només prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

Aquest programa té com a objectiu contribuir al desenvolupament personal dels infants i adolescents, especialment quan l'entorn sociofamiliar i comunitari presenti una situació de risc social:

 • Atenció als menors en risc social (0 a 16 anys).
 • Ajuts individuals de menjador escolar per necessitats socioeconòmiqes (3 a 16 anys).
 • Suport a famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Protocol bàsic d'actuacions en el maltractament i abusos sexuals de menors.

 GENT GRAN

 • Consell de la Gent Gran del Solsonès (òrgan consultiu i de participació)
 • Suport a les Associacions de gent gran
 • Guia de Serveis de la Gent Gran del Solsonès

CAMPANYA TRACTA'M BÉ

La campanya Tracta'm Bé sorgí del grup de treball sobre violència familiar del Consell Supramunicipal dels Serveis Socials del Solsonès. Fou en el sí daquest grup on es va constatar la manca de material disponible per a la prevenció i la detecció del maltractament a la gent gran, a diferència del que passa en els casos d'infants i dones.

La violència que s'infringeix envers les persones grans és un fenòmen poc visible i escassament investigat i detectat. Amb la campanya "Tracta'm bé" volem crear consciència i fer visible una realitat que cal erradicar: http://campanyatractambe.com

LLAR DEL TRANSEÜNT

Servei de Residència d'Estada limitada per a persones adultes en situació de marginalitat que estiguin de pas per la comarca o per atendre situacions de manca d’habitatge per motius excepcionals. Gestió delegada a Càritas Arxiprestal Solsona Morunys i Fundació Volem Feina.

TRANSPORT ADAPTAT

És un servei destinat a facilitar el transport de les persones disminuïdes amb problemes de mobilitat, i persones grans amb dependència, perquè puguin accedir als serveis socials especialitzats, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Aquest servei es presta mitjançant:

- Un conveni amb la Fundació Volem Feina per la prestació d'aquest servei

- Ajut econòmic a AMISOL per trasllats dels seus usuaris als tallers o residència

- Pressupost per subvencionar viatges que no es poden fer amb el cotxe adaptat

T'ACOMPANYEM

Programa entre el Centre Sanitari del Solsonès, els Serveis Socials Bàsics del Solsonès i amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida que consisteix en el pagament del 50% del cost del taxi de les persones que hagin d'anar als serveis sanitari públics i que reuneixen els següents requisits:

- majors de 70 anys

- certificat de minusvalia com a mínim del 33%

- valoració de dependència Grau III (1,2) i Grau II (1,2)

IMMIGRACIÓ

El Pla de Ciutadania i de les Migracions  és un servei integral de polítiques migratòries dirigit a tots els municipis del Solsonès.

L'objectiu principal d'aquest Pla és contribuir a la plena incorporació dels col·lectius d'immigrants a la vida social de la comarca, tot potenciant la convivència i la cohesió comunitària, així com la igualtat d'oportunitats, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'accés als recursos.

Àmbits en els quals actua el Pla de Ciutadania i de les Migracions:

Servei de Primera Acollida : es pretén acollir als nouvinguts que arriben a la comarca per tal que tinguin el més ràpid possible una plena autonomia. S’ofereixen cursos per aprendre l’idioma, de coneixement de l’entorn i de coneixements laborals.

Assessorament tècnic a l'hora de gestionar el fet migratori en cada municipi.

Formació: des del Pla s'ofereix formació adreçada als professionals que atenen a la població nouvinguda i també a la població immigrant per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.

Sensibilització: s'impulsen projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la població amb l'objectiu de tractar diferents aspectes vinculats al fet migratori.

Espai de trobada: es promouen diferents actuacions per tal de facilitar la interrelació entre nouvinguts i persones que ja fa temps que resideixen a la comarca (tallers per a pares i mares...).

Entitats: es manté un contacte freqüent amb les entitats per assessorar-los en diferents temes: dissenyar projectes per acollir-se a subvencions, assessorament en la creació d'associacions...

Per contactar amb el Pla de Ciutadania i de les Migracions podeu fer-ho per telèfon 973 48 32 34 (ext. 119) o per correu electrònic lluisa.camps@elsolsones.cat

DONA (Servei Informació i Atenció a la Dona) SIAD

El SIAD del Solsonès és un servei adreçat a les dones del Solsonès que ofereix informació i assessorament en aquells temes que els són d’interès i facilita el seu accés als diferents recursos del territori.

El SIAD treballa també treballa també amb les entitats i els ajuntaments de de la comarca promovent accions de sensibilització social, de prevenció de la violència masclista i d’impuls de les polítiques de dones i igualtat.

El SIAD també ofereix serveis i recursos per a dones de la comarca, orientació psicològica per a dones que viuen una situació de malestar o crisi, assessorament jurídic per a dones que vulguin conèixer els seus drets en àmbits com el laboral, separacions, custòdies o incompliments de sentències, orientació per a dones que estan vivint situacions de violència masclista i informació i suport a entitats i grups de dones .

Protocol bàsic d’actuacions en els cases de violència de gènere a la comarca del Solsonès

Aquest Protocol inclou un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats en la lluita per a l’erradicació de la violència masclista.  

Per contactar amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones podeu fer-ho per telèfon 973 48 32 34 (ext.157) o bé per correu electrònic (siad@elsolsones.cat).

SAI (Servei d’Atenció Integral)

Es tracta d’un Servei d’Atenció Integral, de qualitat i de proximitat adreçat a les persones LGBTIQ, les seves famílies i tothom que necessiti informació, assessorament o acompanyament en relació a la temàtica que ens ocupa. El servei també promou la sensibilització i la formació d’una manera transversal per poder erradicar la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

Per contactar amb el Servei d’Atenció integral (SAI) podeu fer-ho de 9.30 h a 11.30 h per telèfon 973 48 32 34 (ext.155) o bé per correu electrònic (sai@elsolsones.cat)

EL SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa)

EL SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa) és un servei diürn que es realitza fora de l’horari escolar adreçat a infants i joves de 0 a 18 anys i a les seves famílies. Aquest servei es dirigeix principalment a les persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, però les seves activitats s’alternen amb d’altres adreçades a la població en general.

La funció principal d’aquest espai és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar les seves mancances mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat; vetllar per un adequat desenvolupament integral i el benestar dels infants i per la permanència amb la seva família.

El SIS depèn dels Serveis Socials del Consell Comarcal, que el mateix temps són els encarregats de derivar els casos i per tant els usuaris al SIS.

El servei està obert tot l’any, les activitats que es realitzen són:

 • Acollida: es treballen els hàbits d’higiene i l'alimentació.
 • Planificació i agenda: es dóna suport i es motiva a l’aprenentatge i l’organització de tasques escolars.
 • Activitats: (projectes d’educació emocional, habilitats socials, projectes de coneixença de l’entorn i d’orientació professional, tallers i habilitats manuals, dinàmiques grupals i de participació, jocs...)
 • Acompanyament en els diferents processos i canvis que necessiten els propis infants, joves i les seves famílies.

El servei s’ofereix a Solsona i a Sant Llorenç de Morunys.

ALTRES TRÀMITS QUE ES GESTIONEN

Població en general

- Prestació per a atendre les necessitats bàsiques.

- Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius.

- Suport en la tramitació de les pensions i prestacions de la seguretat social.

- Suport en la tramitació de l'assistència jurídica gratuïta.

- Ajuts del Fons d'Emergència Social del Solsonès: Rebost solidari.

- Ajuts del Fons d'Emergència Social del Solsonès: Ajuts d'urgència

 Persones Grans

- Sol·licitud de la Medalla centenària.

- Programa de vacances de IMSERSO.

- Programa de Termalisme Social.

- Suport en la tramitació de l'abonament social de telefònica

- Pensió no contributiva per jubilació.

- Pensió complementaria a la pensió no contributiva de jubilació.

- Complement per a titulars de PNC de vellesa que viuen en un habitatge de lloguer.

- Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius.

- Suport en la tramitació de pensions de la seguretat social.

- Servei d' Ajuda a Domicili.

- Servei de Teleassistència.

- Sol·licitud del servei d'Àpats a Domicili.

- Sol·licitud de Bugaderia Social

- Sol·licitud del Projecte T’acompanyem.

- Sol·licitud del Xec Servei de serveis a domicili

 Infància i adolescència

- Ajuts per activitats escolars, extraescolars i llibres i material escolar.

- Ajuts per activitats d’estiu (colònies, casals, piscines, etc.).

- Ajuts pel pagament de la quota de les Llars d’Infants.

- Ajuts pel pagament del menjadors escolar.

- Prestació econòmica per a joves extutelats.

- Fons per cobrir d'impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries.

Famílies

- Informació dels ajuts per part, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar per l’any 2012 Sol·licitud de la prestació de la prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple.

- Informació del títol de família monoparental.

- Informació del títol de família nombrosa.

- Suport en la tramitació de prestacions de la seguretat social.

 Discapacitat

- Informació de la targeta acreditativa de la discapacitat.

- Informació de reconeixement del grau de discapacitat.

- Informació de revisió de reconeixement del grau de discapacitat.

- Pensió no contributiva per invalidesa.

- Pensió complementaria a la pensió no contributiva d'invalidesa

- Complement per a titulars de PNC d’invalidesa que viuen en un habitatge de lloguer.

- Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA).

- Ajuts per l'accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

- Informació targeta d'aparcament per a conductors amb mobilitat reduïda.

- Informació targeta d'aparcament per a persones amb dificultat de mobilitat no conductores.

- Informació subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport (Llismi)

- Informació ajuts per a l'adaptació de l'habitatge amb persones amb el certificat de disminució amb reconeixement de mobilitat reduïda.

- Servei d'Ajuda a Domicili Servei de Teleassistència.

- Sol·licitud del servei d'Àpats a Domicili Sol·licitud de Bugaderia Social.

- Sol·licitud del Projecte T'acompanyem.

- Sol·licitud del Xec Servei de serveis a domicili

 Dependència

- Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.

- Sol·licitud de revisió del reconeixement de la situació de dependència.

- Pla Individual d'atenció de la Llei de dependència.

- Tramitació de les prestacions de la Llei de dependència; cuidador no professional, centre de dia, servei d'ajuda a domicili, assistent personal, etc.

- Tramitació dels serveis de la Llei de dependència; servei d'ajuda a Domicili, centre de dia, acolliment residencial, etc. 

Per contactar amb els Serveis Socials Bàsics del Solsonès, podeu fer-ho telefonant al número 973 48 32 34

 

Les següents actuacions i programes compten amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Lleida:

- Programari de gestió de serveis socials HESTIA

- Servei de teleassistència

- Ajuts d’urgència social

- Servei “T’acompanyem”

1-DLL-Marca-La-força-dels-municipis-A-color-RGB-1.png

Document Actions