al contingut a la navegació Informació de contacte

Departament d’administració

El departament d’administració del Consell Comarcal del Solsonès té al seu càrrec l’atenció presencial i telefònica a la ciutadania des de l’espai de recepció, i l’emissió de certificats digitals com a operadors d’Entitat de Registre idCAT (més de 1.600 l’any 2021). El lliurament de targetes del bus interurbà –el de Solsona-Barcelona i el de Solsona-Manresa– també es fa des de l’espai de recepció (prop de 300 l’any 2021).

Aquest departament té assignat també el tràmit del registre d’entrada i sortida de correspondència del Consell Comarcal del Solsonès i dels seus organismes autònoms (més de 12.000 anotacions l’any 2021). A més, actua com a oficina de registre –finestreta única–, perquè la ciutadania pugui adreçar documentació a qualsevol de les administracions públiques de Catalunya i d’àmbit estatal.

Alhora, es destaquen les activitats següents: l’actualització de l’inventari i tramitació dels expedients de baixa de béns de la corporació, la selecció i tramesa del recull de publicacions als diaris oficials que són d’interès, el recull de premsa, el calendari de sessions trimestral, l’actualització de la base de dades d’òrgans de govern, òrgans consultius, entitats i empreses, el seguiment dels terminis de diversos tràmits i d’alguns dels ajuts per al manteniment de l’edifici i altres dependències del Consell Comarcal, equipaments i les seves instal·lacions.

L’àrea d’administració és la responsable de la gestió i el seguiment dels contractes de subministraments, dels serveis de manteniment (neteja, ascensors, extintors, fotocopiadores, instal·lacions...), comunicacions (telefonia fixa i mòbil) i compra de mobiliari i material fungible. És la responsable de la gestió de les compres agregades i/o centralitzades de l’Associació Catalana de Municipis, de Localret i de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

Al mateix temps té encomanada la gestió de la cessió de material i de sales a entitats externes a través del gestor telemàtic d’expedients, així com la reserva i preparació de sales per a les reunions internes que organitza la corporació.

En tractar-se d’un departament que presta els serveis d’una manera transversal, tant pel que fa a serveis logístics, d’arxiu, administratius, etc., dona suport puntual a diferents àrees del Consell Comarcal.

Document Actions