al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla de ciutadania i de les migracions

I. Pla de ciutadania i de les migracions

El Pla de Ciutadania i de les migracions és un servei integral de polítiques migratòries dirigit a tots els municipis del Solsonès.

L'objectiu principal d'aquest Pla és contribuir a la plena incorporació dels col·lectius d'immigrants a la vida social de la comarca, tot potenciant la convivència i la cohesió comunitària, així com la igualtat d'oportunitats, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'accés als recursos.

El Pla pretén ser un instrument que permeti coordinar les polítiques d’acollida i foment de la convivència a la comarca.

Enllaç d’interès:

Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/immigracio/Plans_i_programes/06plainmigracio_cat_2017_2020/Pla_inmigracioue_CAT_OK.pdf

 

Àmbits en els quals actua el Pla de Ciutadania i de les Migracions:

- Servei de Primera Acollida. És un servei que s’emmarca en la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i pretén acollir els nouvinguts que arriben i s’empadronen a la comarca per tal que tinguin com més aviat millor una plena autonomia.

És un servei itinerant que s’ofereix a tots els municipis de la comarca i assessora sobre els temes següents:

  • informació sobre el sistema sanitari, educatiu i recursos i serveis del municipi
  • cursos de llengua
  • tràmits d’estrangeria
  • reagrupament familiar
  • cursos de coneixement de la societat catalana

Enllaços d’interès:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/index.html

 

- Informes d’estrangeria. Les persones immigrades han de sol·licitar a l’Ajuntament on estan empadronades determinats informes d’estrangeria per acreditar:

  • el grau d'integració d'una persona immigrada a Catalunya per accedir a l'arrelament social INF02
  • l'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar INF01
  • l'esforç d'integració per renovar o modificar la residència temporal INF03
  • l'adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família INF04

Enllaç d’interès:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/immigracio-persones-fisiques

 

- Servei de Traducció per als Serveis Públics. El Servei de Traducció (oral)  és un recurs d’acollida per tal d’assegurar i facilitar la comunicació entre les famílies nouvingudes i els professionals, entitats i institucions que treballen amb el col·lectiu.

És un servei adreçat a professionals dels diferents recursos i serveis i es demana que l’estranger/a porti menys de dos anys residint a Calalunya (es considera que passat aquest període ja hauria de tenir les competències lingüístiques mínimes per a poder-se comunicar).

 

- Assessorament tècnic a l'hora de gestionar el fet migratori en cada municipi.

- Formació. Des del Pla s'ofereix formació adreçada als professionals que atenen la població nouvinguda i també la població immigrant per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.

- Sensibilització. S'impulsen projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la població amb l'objectiu de tractar diferents aspectes vinculats al fet migratori.

- Foment d’espais de trobada. Es promouen diferents actuacions per tal de facilitar la interrelació entre població nouvinguda i persones que ja fa temps que resideixen a la comarca (tallers per a pares i mares...).

- Entitats. Es manté un contacte freqüent amb les entitats que impulsen projectes de ciutadania i immigració per assessorar-los en diferents temes: dissenyar projectes per acollir-se a subvencions, assessorament en la creació d'associacions, en l’organització d’activitats, etc.

Per contactar amb el Pla de Ciutadania i de les Migracions podeu fer-ho per telèfon 973483234 (ext. 119) o per correu electrònic lluisa.camps@elsolsones.cat

 

II. Joves Migrats Sols

Els Joves Migrats Sols (JMS) són menors d'edat que migren a un territori sense l'acompanyament de referents  adults. Els joves que arriben a Catalunya són tutelats per la Generalitat de Catalunya sota la protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Aquests joves s'acullen en recursos residencials amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania. Al Solsonès hi ha un centre d'acollida amb una ocupabilitat de 7 places.

La figura de la dinamitzadora cívica per l'emancipació juvenil (DCEJ), és el nexe entre el centre d'acollida, els serveis, els recursos, les entitats, els ens locals i la ciutadania. A la vegada, s'ha constituït com la referent dels joves extutelats que viuen al territori.

La seva funció es caracteritza per dissenyar i supervisar les accions dirigides a aquest col·lectiu en funció de les necessitats detectades dels  joves tutelats i extutelats.

Per contactar amb la dinamitzadora cívica per l'emancipació juvenil podeu fer-ho per telèfon 973483234 (ext.109) o per correu electrònic nuria.cardona@elsolsones.cat

Enllaç d’interès:

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/07infanciaiadolescencia/Estrategia_acollida/estrategia_catalana_acollida.pdf