al contingut a la navegació Informació de contacte

Retribucions i indemnitzacions

Aprovació d'indemnitzacions i dietes a percebre pels membres de la corporació segons acord plenari de data 17 de juliol de 2019

“MOCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs electes estan regulades als articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local (LBRL), 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 13 del Reial decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Els membres de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva, i seran donats d’alta en el Règim general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin (art. 75.1LBRL).

Així mateix, i d’acord amb el disposat a l’article 75.2 de la LBRL, els membres de les Corporacions locals que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes.

En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 166.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en disposar que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per a l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, i han d’ésser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions n’han d’assumir el pagament de les quotes empresarials.

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de que formin part, en la quantia assenyalada pel ple de l’entitat (article 75.3 LBRL).

L’article art. 75.4 LRBRL disposa que els membres de les corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes generals d’aplicació en les administracions públiques i les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el ple corporatiu.

El règim retributiu dels membres de les corporacions locals i el nombre de càrrecs públics d’aquestes queden recollits en els articles 75 bis i ter de la LBRL. Cal dir que aquests preceptes no contemplen de manera expressa els consells comarcals, però també s’entenen d’aplicació segons la disposició addicional tercera apartat 2 i sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i les previsions dels articles 75 bis apartat 2 i ter apartat 2 de la LBRL.

La Sra. Sara Alarcón i Postils ostenta el càrrec de presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, i té atribuïdes les facultats que li atorga la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, amb la conseqüent necessitat de dedicació efectiva a l’exercici d’aquestes funcions i a la de salut que també té assignada.

El Sr. Joan Codina Vila, du a terme les funcions corresponents a l’àrea de fires i altres que li puguin ser atribuïdes des de la presidència del Consell Comarcal per a la pròpia gestió de l’entitat, la qual cosa implica que necessàriament ha de destinar la seva jornada laboral a la realització d’aquestes tasques.

El Sr. Xavier Bertolín i Oriol du a terme les funcions corresponents a les àrees de Protecció civil, Urbanisme, Obres i Camins i altres que li puguin ser atribuïdes des de la presidència del Consell Comarcal per a la pròpia gestió de l’entitat, la qual cosa implica que necessàriament ha de destinar la seva jornada laboral a la realització d’aquestes tasques.

Aquesta presidència proposa al ple l’adopció del següent acord:

Primer. Retribuir a la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón i Postils, a partir de la data d’aquest nomenament, amb la quantitat de 45.000,00 euros bruts anuals, per a la dedicació exclusiva al càrrec de presidenta del Consell Comarcal del Solsonès segons nomenament del Ple d’aquesta entitat de 8 de juliol de 2019, distribuïts en catorze pagues.

Segon. Retribuir al conseller comarcal, Joan Codina Vila, a partir de la data d’aquest nomenament, amb la quantitat de 5.405,00 euros bruts anuals, distribuïts en catorze pagues corresponents a la dedicació parcial del 13,51 % de la jornada de treball per les funcions a l’àrea de fires, així com per altres que li puguin ser atribuïdes des de la presidència del Consell Comarcal per a la pròpia gestió de l’entitat.

Tercer. Retribuir al conseller comarcal, Xavier Bertolín Oriol, a partir de la data d’aquest nomenament, amb la quantitat de 5.405,00 euros bruts anuals, distribuïts en catorze pagues corresponents a la dedicació parcial del 13,51 % de la jornada de treball per les funcions a les àrees de Protecció civil, Urbanisme, Obres i Camins, així com per altres que li puguin ser atribuïdes des de la presidència del Consell Comarcal per a la pròpia gestió de l’entitat.

Quart. La determinació de les següents indemnitzacions i dietes a percebre a favor dels membres de la corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva ni parcial:

- Per assistència a les comissions de govern del Consell Comarcal:                100 €

- Per assistència a les comissions de govern del Centre Sanitari:                     45 €

- Per assistència a la Junta de Portaveus:                                                          70 €

- Per assistència a Plens del Consell Comarcal i Juntes del Centre

Sanitari:                                                                                                             45 €

- Dieta manutenció:                                                                                            12 €

- Quilometratge:                                                                                       0,19 €/Km

Cinquè. Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

Sisè. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Comarcals, i als consellers i conselleres afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de 24 hores següents a la seva notificació.

No obstant això el Ple del Consell acordarà el que consideri convenient.

Solsona, 17 de juliol de 2019

Sara Alarcón i Postils

Presidenta”

Document Actions