al contingut a la navegació Informació de contacte

Bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball de tècnic/a de telecomunicacions pel Consell Comarcal del Solsonès

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE TELECOMUNICACIONS PEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

 

 1. Objecte de la convocatòria i normes generals

1.1 L’objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant el sistema de concurs, d’un lloc de treball de tècnic/a de telecomunicacions pel Consell Comarcal del Solsonès.

1.2 Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en que s'efectuï la convocatòria per a cobrir els llocs de treball vacants, per totes aquelles persones que participin en el procés de selecció.

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que integra l’ordenament europeu i en especial el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

1.3. Les funcions pròpies del lloc de treball, a nivell enunciatiu i no limitatiu, són les següents:

 • Seguiment del desplegament al Solsonès del Plan UNICO i altres projectes.
 • Interlocució amb ajuntaments, altres administracions i empreses adjudicatàries.
 • Seguiment de les línies de subvencions habilitades.
 • Disseny i implementació de solucions alternatives en casos especials de desplegament de banda ampla.

 

 1. Condicions del lloc de treball

S’ofereix a les persones seleccionades:

 • Lloc de treball: tècnic/a de telecomunicacions.
 • Adscripció: àrea de Serveis Tècnics.
 • Contracte: circumstàncies de producció de sis mesos de durada.
 • Categoria laboral: grup A2.
 • Jornada laboral: a temps parcial, amb una jornada de 25 hores setmanals (66,67%), amb possibilitat d’ampliació.
 • Horari: dins el marc de 8h a 15h de dilluns a divendres i la tarda de dimarts de 16h a 18.30h.
 • Ubicació: seu del Consell Comarcal del Solsonès, carrer Dominics 12, Solsona.

 

 1. Requisits específics de participació a la convocatòria

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents que s'han de continuar complint fins a la data de la incorporació al lloc de treball:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge d’espanyol o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 18 anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment, s'estendrà a les persones estrangeres amb residència legal a Espanya.
 2. Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
 3. Haver complert setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 4. Està en possessió del títol de grau o equivalent en enginyeria de sistemes de telecomunicacions. En tots els casos que es presenti un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.
 5. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats Autònomes, ni trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual haig estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, accedir a l'ocupació pública.
 6. Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència (nivell C1) de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
 7. Acreditar el coneixement de la llengua castellana. N’estan exemptes les persones amb nacionalitat espanyola, les nacionals d’un estat que tingui com a llengua oficial la llengua castellana i les que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

En el supòsit que algun dels concursants no compti amb acreditació suficient, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua castellana.

 1. No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent.
 2. Tenir permís de conduir de classe B i disposar de mitjans per desplaçar-se per la comarca autònomament.

 

 1. Forma i termini de presentació de candidatures

Les persones que desitgin prendre part d’aquest procés selectiu hauran de presentar la seva candidatura mitjançant una instància adreçada a la presidència del Consell Comarcal del Solsonès.

La instància es podrà presentar a través dels mitjans següents:

 • Mitjançant el Registre electrònic de la corporació, a la pàgina web www.solsones.cat, a l’apartat seu electrònica, instància genèrica. S’omplirà el model oficial d’instància genèrica i s’hi adjuntarà la documentació que s’aporti.
 • De manera presencial, al Registre General de la corporació, a la seu del Consell Comarcal del Solsonès, situada al Carrer Dominics número 14, a la Plaça del Consell Comarcal, en horari de dilluns a divendres de 8h a 15h.
 • Per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 16 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini per presentar les candidatures serà fins el dijous 16 de març.

A la instància s’hi adjuntarà la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat o equivalent.
 • Fotocòpia compulsada del carnet de conduir.
 • Fotocòpia compulsada de la titulació d’accés requerida.
 • Fotocòpia compulsada dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Currículum Vitae acadèmic i professional.
 • Certificat de vida laboral actualitzat.
 • Fotocòpia del títol acreditatiu del nivell de suficiència de català (nivell C1 del MECR) o equivalent. En cas de no estar en possessió del nivell requerit el tribunal acordarà la realització d’un prova específica de caràcter obligatori i eliminatori que es qualificarà com a Apte/a o No Apte/a.

Els mèrits que constin al CV però que no quedin acreditats documentalment no seran valorats.

La documentació s'ha de presentar dins del termini de presentació de candidatures. En cas contrari no serà tinguda en compte pel tribunal.

Igualment, amb la presentació de la candidatura les persones aspirants:

 1. Accepten les presents bases, així com que reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes bases.
 2. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al fitxer de Personal, d'acord amb la normativa vigent.
 3. Donen el seu consentiment a rebre per via electrònica les comunicacions que puguin derivar‐se d'aquest procés.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la candidatura es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació al Consell Comarcal del Solsonès de qualsevol canvi d'aquestes.

A l'efecte de l’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la candidatura, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el Tribunal de selecció pugui requerir‐los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals s'hagi pogut incorre.

 

 1. Tribunal qualificador

El nombre dels membres dels Tribunals no serà inferior a tres, així mateix, la composició d'aquest serà predominantment tècnica i els vocals hauran de tenir titulació o especialització iguals o superior a les exigides per a l'accés als llocs de treball convocats. Realitzarà les funcions de secretaria un treballador/a públic del Consell Comarcal.

D'acord amb allò que estableix l'article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres; així mateix, es tendirà a la paritat entre dona i home.

La pertinença a òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i aquesta no es podrà ostentar en representació o per compte de ningú.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’altres assessors/es especialitzats, per a totes o algunes de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció.

 

 1. Admissió de les persones aspirants

El divendres dia 17 de març es publicarà una  resolució aprovant la llista de persones admeses i excloses del procediment. En l’esmentada resolució es determinarà l’hora de les entrevistes i la composició del Tribunal.

El dilluns dia 20 de març es duran a terme les entrevistes de les persones admeses al procediment a la seu del Consell Comarcal del Solsonès.

L’esmentada resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la Corporació i a la seva seu electrònica ‐ https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsolsones.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d'acord amb l'art. 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 1. Procés selectiu

El procediment de selecció serà el de concurs i es durà a terme en dues fases. La puntuació final del procés serà el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases.

La primera fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats. La segona fase consistirà en una entrevista personal.

Només si és necessari, es realitzaran també les proves d’acreditació de coneixements de català i castellà.

7.1. Concurs

7.1.1. Valoració de mèrits

Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants que compleixin els requisits d’accés. La puntuació màxima prevista per aquesta fase serà de 41 punts.

El tribunal només tindrà en compte aquells mèrits que hagin estat degudament al·legats i acreditats fins al darrer dia de presentació de candidatures. Només es valoraran els mèrits que tinguin relació directa amb les funcions o tasques pròpies del lloc de treball.

El barem per a la valoració de mèrits s’estableix a continuació:

 • Per serveis prestats en gestió de projectes en desplegament de xarxa de fibra òptica de telecomunicacions : 1 punt per mes treballat amb un màxim de 25 punts
 • Per serveis prestats en gestió de projectes en desplegament d’infraestructures de telecomunicacions diferents a la fibra òptica: 0,5 punts per mes treballat amb un màxim de 10 punts
 • Per experiència en treballs en software de sistemes d’informació geogràfica: 0,1 punts per mes treballat amb un màxim de 3 punts
 • Per experiència en tràmits amb les administracions públiques (llicències d’obres, permisos i tràmits relacionats): 0,1 punts per mes treballat amb un màxim de 3 punts.

El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

Es valorarà la part proporcional per temps treballat inferior al mes i per jornades inferiors a l’ordinària.

7.1.2. Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista de cara a valorar les competències i habilitats de les persones aspirants en relació al lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. L’entrevista tindrà una valoració màxima de 10 punts.

Les persones aspirants que no compareguin al lloc, data i hora assenyalats per l’entrevista quedaran eliminades del procés selectiu, llevat de causa justificada.

7.2. Qualificació

La qualificació final dels aspirants es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en el concurs.

El tribunal farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de les persones que han superat el procés selectiu i elevarà la proposta a la Presidència, d'acord amb l'ordre derivat de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que obtingui la puntuació més alta en els diferents mèrits de la fase de concurs, d’acord amb l’ordre consecutiu que consta a la base 7.1.1.

 

 1. Llistat de persones aptes i contractació

Un cop finalitzat el concurs es farà pública al tauler d’edictes de la corporació la llista de persones aspirants aptes, per ordre de puntuació total obtinguda i es trametrà a la Presidència de la corporació, juntament amb la proposta de contractació de l’aspirant amb la nota més alta.

L’òrgan de selecció trametrà l’acta a la Presidència de la corporació per tal de conèixer l’ordre de puntuació i assegurar la cobertura de les places si es produeixen renúncies dels aspirants seleccionats abans de la seva contractació.

L’aspirant proposat ha de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes d'aprovats i sense necessitat de previ requeriment.

Els aspirants que dins del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per la Presidència. En aquest cas, la Presidència ha de dur a terme la contractació dels que, havent superat el procés selectiu, tinguin cabuda al nombre de llocs de treball convocats a conseqüència de l’anul·lació.

 

 1. Normes supletòries i incidències

En tot allò no previst en aquestes bases s'ha d'aplicar allò que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del procediment de selecció i podrà proposar a l'òrgan competent els acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst a les bases ni en la legislació específica.

 

 1. Règim de recursos

Per impugnar aquesta convocatòria i les bases reguladores d'aquest procés selectiu s'ha d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials.

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en el termini d'un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o notificació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Document Actions