al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI sobre la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a coordinador/a del PECT BioMarkets

ANUNCI sobre la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a coordinador/a del PECT BioMarkets

Aprovades per la Comissió de Govern en la sessió de data 1 de juny de 2022, la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a coordinador/a del PECT BioMarkets com a funcionari interí del Consell Comarcal del Solsonès.

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC COORDINADOR DEL PECT BIOMARKETS COM A FUNCIONARI INTERÍ DEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS”

1. Objecte de la convocatòria i normes generals

1.1 L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, pel procediment de concurs, per cobrir un lloc de treball de Coordinador del projecte PECT BioMarkets, cofinançat amb fons FEDER, la Diputació de Lleida i recursos propis del Consell Comarcal del Solsonès en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament comarcal, la RIS3CAT i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Podeu trobar més informació sobre el PECT a:

https://www.elsolsones.cat/actualitat/memoria_-v6.pdf

El perfeccionament de la contractació està vinculat a la modificació de l’ordre de les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el sentit que incorporin aquesta figura contractual (funcionari interí) com a despesa elegible.

1.2 El lloc de treball ofert és el de tècnic/a mitjà, de categoria equivalent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A2.

1.3 L’oferta és de personal funcionari interí amb inici a la finalització del procés de selecció i fins el dia 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga condicionada a la subvenció i per un període no superior als 3 mesos

1.4 S’estableix un període de prova per a aquests supòsits, amb caràcter general, de 6 mesos.

1.5 Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en que s'efectuï la convocatòria per a cobrir el lloc de treball vacant, per totes aquelles persones que participin en el procés de selecció.

1.6 Les funcions pròpies del lloc de treball, a nivell enunciatiu i no limitatiu, són les següents:

Representar el projecte i coordinar i fer el seguiment per a la correcta execució del mateix en temps i forma.
Les tasques principals a desenvolupar son:

1. La coordinació i la interlocució i amb la DGAL i altres agents sectorials i territorials (entitats públiques, teixit associatiu i/o empresarial de la comarca i província).

2. El seguiment estratègic, operatiu i tàctic del projecte PECT amb la resta de socis (seguiment de les operacions i accions). Reunions presencials periòdiques amb ordre del dia i acta resum dels temes tractats.

3. L’aprovació del conveni de participació.

4. La revisió de les normatives que apliquen a la correcta execució del PECT.

5. Suport continu als membres del PECT (resolució de dubtes i conflictes). Seguiment, control i execució de les certificacions del conjunt de socis.

6. Pla de comunicació i difusió (disseny i implementació). Pàgina web i cartelleria, difusió del projecte a xarxes socials i altres mitjans de comunicació enfocant l’estratègia de comunicació cap al sector professional però també cap a la ciutadania (les accions de comunicació i difusió aniran alineades i coordinades amb les altres accions de promoció i difusió que la resta de socis dins les seves pròpies operacions hagin definit).

7. Procediment per a la selecció i implementació del Comitè de seguiment extern del projecte PECT. Aquest Comitè estarà format per agents público-privats de les cadenes de valor dels bioproductes així com altres agents estratègics nacionals i/o internacionals que puguin aportar millores i contribucions rellevants al projecte. La funció d’aquest Comitè serà la d’aportar solucions tècniques durant el desenvolupament del projecte i una mirada externa, suggerir innovacions i millores al conjunt del PECT i participar i contribuir a la transferència de resultats i a l’impacte del propi projecte.

8. Avaluació intermitja i final de l’impacte del projecte PECT i dels indicadors i les fites assolides.

9. Plantejament dels reptes de futur en un model de co-construcció amb la resta de socis. Conclusions i tancament del projecte.

I totes aquelles altres assignades en funció al lloc de treball i les necessitats del programa concret.

1.7 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que integra l’ordenament europeu i en especial el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

2. Requisits específics de participació a la convocatòria

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents que s'han de continuar complint fins a la data de la incorporació al lloc de treball:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. Igualment podrà ser admès/a qui tingui la condició de cònjuge espanyol o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 18 anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. 

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats Autònomes, ni trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual haig estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, accedir a l'ocupació pública. 

f) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència (nivell C1) de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció contindrà una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants. 

g) Acreditar el coneixement de la llengua castellana. N’estan exemptes les persones amb nacionalitat espanyola, les nacionals d’un estat que tingui com a llengua oficial la llengua castellana i les que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés. 

En el supòsit que algun dels concursants no compti amb acreditació suficient, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua castellana.

h) No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent. 

i) Tenir permís de conduir de classe B.

j) Disposar de vehicle propi (justificació: les funcions requereixen desplaçaments pel territori que no es poden fer amb transport públic). 

3. Condicions del lloc de treball

S’ofereix a la persona seleccionada, condicionat a l’establert a la base 1:

− Funcionari interí
− Categoria grup A2
− Inici de la relació al finalitzar el procediment de selecció
− Durada fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga condicionada a la subvenció i per un període no superior als 3 mesos
− Jornada completa de 37,5 hores setmanals
− Horari de dilluns a divendres amb els descansos establerts per llei i amb possible assistència a fires en cap de setmana 

− Retribució segons Conveni col·lectiu del Consell Comarcal del Solsonès.

El lloc de treball serà a la Seu del Consell Comarcal. El lloc de treball implica la realització de desplaçaments.

4. Forma i termini de presentació d'instàncies.

Les sol·licituds, en les quals es farà constar que es reuneixen les condicions exigides en les presents Bases, s'adreçaran a la Presidència de la Corporació i es presentaran al Registre d'entrada d'aquest Consell o bé mitjançant el procediment que regula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini dels vint dies naturals a partir de l'endemà de l'última publicació que de l'anunci de la convocatòria es faci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i s'hauran de acompanyar els següents documents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o, si escau, del passaport.

b) Còpia compulsada del títol exigit.

c) Fotocòpia compulsada dels títols acreditatius dels mèrits i circumstàncies al·legats.

d) Currículum vitae acadèmic i professional. Cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin: fotocòpies de títols, vida laboral, certificats de tasques... Els mèrits que constin al currículum però que no quedin acreditats documentalment no seran valorats. 

La documentació a valorar a la fase de concurs s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no serà tinguda en compte pel tribunal.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:

a) Accepten les presents bases, així com reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes bases.

b) Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al fitxer de Recursos Humans, d'acord amb la normativa vigent.

c) Donen el seu consentiment a rebre per via electrònica les comunicacions que puguin derivar‐se d'aquest procés.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació amb el Consell Comarcal del Solsonès de qualsevol canvi d'aquestes.

A l'efecte de l’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el Tribunal de selecció pugui requerir‐los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals s'hagi pogut incorre.

5. Tribunal qualificador

El nombre dels membres dels Tribunals no serà inferior a tres, així mateix, la composició d'aquest serà predominantment tècnica i les persones que actuïn com a vocals hauran de tenir titulació o especialització iguals o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades. Realitzarà les funcions de secretaria una persona treballadora del Consell Comarcal.

D'acord amb allò que estableix l'article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres; així mateix, es tendirà a la paritat entre dona i home.

El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença a òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i aquesta no es podrà ostentar en representació o per compte de ningú.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’altres persones assessores especialitzades, per a totes o algunes de les proves. Aquestes persones es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció.

6. Llista de persones admeses i excloses

Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència ha de dictar una resolució, en el termini màxim d'un mes, aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses. En l'esmentada resolució s'han d'indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i excloses, i s'han de determinar el lloc, la data i l'hora de començament de les entrevistes i la composició del Tribunal.

Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la Corporació i a la seva seu electrònica de la Corporació ‐ https://www.seu‐e.cat/ca/web/ccsolsones ‐ i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb l'art. 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s'hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d'aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se'n produeixen, la presidència ha de resoldre estimar‐ les o desestimar‐les definitivament, en el termini dels trenta dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions, individualment, als aspirants. Tot seguit, s'ha d'esmenar la llista de persones admeses i excloses i s'ha de publicar només l'esmena al tauler d'anuncis de la corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s'han d'entendre desestimades.

7. Procés selectiu

El procediment de selecció serà mitjançant concurs i es durà a terme en dues fases. La primera fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats. La segona fase consistirà en una entrevista personal.

7.1 CONCURS:

7.1.1 Primera fase: Valoració dels mèrits (total de 15 punts)

Es valoraran, per part del Tribunal, els mèrits aportats per les persones aspirants. Els documents que n’acrediten l’experiència i formació s’han de justificar tal i com exposen les presents bases.

El barem per a la seva puntuació serà el següent:

a) Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)

− Per serveis efectius prestats com a tècnic gestor, coordinador o de dinamització de projectes en l’àmbit de la bioeconomia i/o transformació territorial, a raó de 0,10 punts per cada mes complet de servei actiu i/o de 1,2 punts per cada any complet (s’entén a jornada completa, i si s’aporten certificats de serveis de jornada inferior es puntuaran proporcionalment).

− Per serveis efectius prestats com a tècnic gestor, coordinador o dinamització de projectes d’altres àmbits, a raó de 0,05 punts per cada mes complet de servei actiu i/o de 0,60 punts per cada any complet (s’entén a jornada completa, i si s’aporten certificats de serveis de jornada inferior es puntuaran proporcionalment).

b) Altres títols acadèmics (fins a un màxim de 3 punts)

− Per un altres títols universitaris de grau o equivalent de rellevància pel lloc de treball, 1 punt per cada un. 

− Per mestratge, postgrau o doctorat de rellevància pel lloc de treball, 1,5 punts per cada un. 

c) Formació (fins a un màxim de 2 punts)

Per l’assistència a cursos, jornades i seminaris directament relacionats amb les tasques pròpies del lloc de treball a cobrir, segons l’escala següent:

− Per cursos, jornades o seminaris de fins a 29 hores, 0,10 punts per cada un.

− Per cursos, jornades o seminaris d’entre 30 i 99 hores, 0,25 punts per cada un.

− Per cursos, jornades o seminaris d’entre 100 i 300 hores, 0,5 punt per cada un.

− Per cursos, jornades o seminaris de més de 300 hores, 1 punt per cada un.

7.1.2 Segona fase: Entrevista personal (total de 5 punts)

Es realitzarà una entrevista en relació a les competències i les habilitats de les persones aspirants al lloc de treball objecte de la convocatòria; especialment les aptituds, els coneixements, les habilitats, la iniciativa, la capacitat per treballar en equip i en xarxa, la iniciativa per prendre decisions i executar les resolucions.
Es qualificarà amb una puntuació de 0 a 5 punts. La durada màxima serà de 20 minuts. Si una persona aspirant no es presenta quedarà eliminat del procés selectiu, llevat de causa justificada. 

7.2 Qualificació

La qualificació final de les persones aspirants es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en el procés selectiu, primera i segona fase.

L'òrgan tècnic de selecció farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de les persones que han superat el procés selectiu i elevarà la proposta a la Presidència, d'acord amb l'ordre derivat de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que obtingui la puntuació més alta en els diferents mèrits de la fase de concurs, d'acord amb l'ordre consecutiu que consta en la base 7.1.1.

La convocatòria es declararà deserta per l'òrgan convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima, que és de 10 punts.

8. Incidències

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del concurs i podrà proposar a l'òrgan competent els acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst a les bases.

9. Llista d'aptes i contractació

Un cop finalitzades del dues fases del concurs s'ha de fer pública la llista d’aspirants aptes, per ordre de puntuació total obtinguda i s'ha de trametre a la Presidència de la corporació, juntament amb la proposta de contractació de l’aspirant apte amb nota més alta.

L’òrgan de selecció trametrà l’acta a la Presidència de la corporació per tal de conèixer l’ordre de puntuació i assegurar la cobertura de les places quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats abans de la seva contractació.

L’aspirant proposat ha de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin públiques les llistes d'aprovats i sense necessitat de previ requeriment.

Les persones aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per la Presidència. En aquest cas, la Presidència ha de dur a terme la contractació de les persones que havent superat el procés selectiu tinguin cabuda al nombre de llocs de treball convocats a conseqüència de l’anul·lació.

Les persones aspirants que hagin assolit la puntuació mínima però no hagin estat seleccionats quedaran com a suplents en els supòsits de baixa o renúncia de la persona seleccionada.

10. Normes supletòries

En tot allò no previst en aquestes bases s'ha d'aplicar allò que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

11. Règim de recursos

Per impugnar aquesta convocatòria i les bases reguladores d'aquest procés selectiu s'ha d'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials.

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en el termini d'un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o notificació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Més informació

Document Actions