al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI sobre la provisió d’un lloc de treball d’educador/a social (TERMINI: 23 de juny de 2022)

ANUNCI sobre la provisió d’un lloc de treball d’educador/a social


Aprovades per la Comissió de Govern en la sessió de data 8 de juny de 2022, la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball d’educador/a social per al Servei d’Intervenció Socioeducativa “el 6” de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Solsonès i per constituir una borsa de treball.


CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

Bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball d’educador/a social per al Servei d’Intervenció Socioeducativa “el 6” del Grup de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Solsonès i per constituir una borsa de treball

1. Objecte de la convocatòria.

És objecte de la present convocatòria la selecció d’una persona per proveir un lloc de treball d’educador/a social per al Servei d’Intervenció Socioeducativa “EL 6” del grup de personal laboral temporal, a temps parcial, del Consell Comarcal del Solsonès.

El Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies té com a missió prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil i adolescent, oferint un espai de treball socioeducatiu preventiu a través del lleure i de l’oci educatiu al Solsonès.

2. Tasques a realitzar

La persona seleccionada, formarà part de l’Equip el 6 i desenvoluparà les tasques pròpies del lloc de treball que són:

- Elaboració del pla educatiu individual.

- Atendre les demandes diàries en relació a l’infant i la família.

- Dissenyar, programar i crear materials educatius per a la realització d’activitats.

- Potenciar la implicació de les famílies i la participació dels infants en les activitats del servei.

- Afavorir la cohesió i la integració del grup d’infants.

- Detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc.

- Treball en equip, coordinació amb serveis socials i altres serveis externs.

3. Característiques del lloc de treball

3.1. Categoria: educador/a social.

3.2. Grup de classificació: A2.

3.3. Adscripció: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de Solsonès.

3.4. Contracte de treball de substitució per a la cobertura temporal del lloc de treball durant el procediment de selecció. Aquest contracte està supeditat al manteniment de la dotació econòmica per

part de la Generalitat de Catalunya.

3.5. Jornada: a temps parcial (80% de la jornada laboral)

3.6. Horari:


• Durant el curs escolar l’horari serà de dilluns a divendres, dos d’aquests dies en horari partit (matí, tarda), dos dies horari de tarda, i un horari de matí. Per necessitats del servei l’horari podrà variar i especialment en èpoques de vacances escolars.
• Durant el període estiu. L’horari serà els matins de dilluns a divendres.

3.7. Ubicació: Servei d’intervenció Socioeducativa “El 6” (totes les seus i subseus que tingui)

4. Condicions de les persones participants

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de reunir i acreditar els següents requisits amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol•licituds:

- Tenir nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d’altres als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.

- Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2000, d’11 de gener, podran accedir-hi en igualtat de condicions que els i les espanyols i espanyoles.

- En qualsevol cas, la persona aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document oficial vigent.

- Tenir complerts 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

- Està en possessió del títol de grau o diplomatura en Educació Social. En tots els casos que es presenti un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

- Nivell C1 de coneixements de la llengua catalana o equivalent. Les persones que no puguin acreditar aquest nivell amb el certificat corresponent hauran de realitzar una prova de català de nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori.

- No haver estat separat/a, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentencia ferma per l’exercici de funcions públiques.

- Estar en possessió del Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual.

- Estar en possessió del carnet de conduir B i disposar de vehicle propi.


5. Documentació i termini per a la presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és el 23 de juny.

Els aspirants presentaran les instàncies preferentment per mitjans electrònics via instància genèrica segons model normalitzat que es pot emplenar i presentar a la web del Consell Comarcal del Solsonès (http://solsones.ddl.net).

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els i les aspirants donen el seu consentiment al tractament

de dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. Es garanteix la total confidencialitat dels candidats a aquest procés de selecció, això com de qualsevol de les seves dades personals i professionals. I s’assegura que la participació dels candidats no seleccionats quedarà en l’estricte àmbit del Tribunal qualificador.

La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

- Fotocòpia compulsada del DNI o del document equivalent.

- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard de pagament dels drets d’obtenció.

- Fotocòpia compulsada de nivell C1 de coneixements de català.

- Fotocòpia compulsada del carnet de conduir.

- Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual.

- Informe de vida laboral.

- Currículum vitae.

- Justificants acreditatius dels mèrits al•legats. Només es valoraran els acreditats mitjançant la documentació corresponent, que s’hauran d’haver presentat conjuntament amb la sol•licitud.


6. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador estarà format per personal que reuneix els requisits d’imparcialitat i professionalitat requerits legalment i per personal tècnic en la matèria.

L’òrgan de selecció està facultat per resoldre qualsevol dubte que s’origini durant el desenvolupament del procés de selecció i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes Bases.

L’òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes Bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot allò no previst a les Bases.


7. Procés de selecció

Una vegada analitzada la documentació presentada i verificats el compliment dels requisits, el procediment de selecció serà:

1.1. Valoració dels mèrits presentats al Currículum vitae
1.2. Presentació d’un exercici pràctic
1.3. Entrevista personal


8. Valoració de mèrits

Consistirà en l’avaluació de mèrits sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant en el moment de presentar la instància. Només es valoraran els mèrits que tinguin relació amb les funcions o tasques pròpies del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 17 punts.


8.1. Experiència laboral: màxim 12 punts

- Per haver estat contractat amb la categoria d’educador/a social en Serveis d’Intervenció Socioeducativa o Centres Oberts per qualsevol administració local: 0,20 punts per mes complert, fins a un màxim de 5 punts.

- Per haver estat contractat amb la categoria d’educador/a social en altres serveis de l’administració pública (que no siguin serveis d’intervenció socioeducativa o centres oberts): 0,15 punts per mes complert, fins a un màxim de 4 punts.

- Per haver estat contractat amb la categoria d’educador/a social en entitats socials o empreses privades, 0,10 punts per mes complert fins a un màxim de 3 punts.

Per demostrar l’experiència laboral és necessari aportar el contracte de treball on s’indiqui la categoria i la vida laboral o si és en una administració pública, un certificat de serveis prestats. La valoració dels mèrits d’experiència laboral serà a raó del 100% de la jornada, a mitges jornades es calcularà la meitat del corresponent en mèrits i a jornades inferior la part proporcional que correspongui.

8.2. Cursos i seminaris: màxim 3 punts. Per cursos de formació i perfeccionament, jornades i sessions relacionades amb les funcions del lloc de treball:

- Per cursos de 10 a 19 hores: 0,10 punts per curs.

- Per cursos de 20 a 30 hores: 0,15 punts per curs.

- Per cursos de 31 a 50 hores: 0,25 punts per curs.

- Per cursos de més de 50 hores: 0,35 punts per curs.

- Màsters i postgraus directament relacionats amb el lloc de treball que es convoca: 0,75 punts per titulació acreditada. En el supòsit que diversos títols de postgrau siguin requisit necessari per obtenir un títol de màster, i s’acreditin tant els títols de postgrau com el de màster, només es valorarà la titulació de màster.

Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada en hores dels cursos al•legats en cas contrari no es tindran en compte.

8.3. Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball (excepte la que dona accés a participar en el procés), segons el barem següent, Màxim de 2 punts:

- Llicenciatura o Grau en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia: 0,50 punts cada una.

- Diplomatura o Grau en Magisteri, Treball Social: 0,40 punts cada una.


- CFGS Animació Sociocultural, Educació Infantil, integració social: 0,30 punts cada una.

- Títol de Monitor 0,15 punts i Títol de Director/a de Lleure 0,20 punts.

9. Exercici pràctic i entrevista personal

Els candidats hauran de presentar un exercici pràctic amb una proposta d’activitat per la franja de 12-14 anys que puguin realitzar a “El 6”. La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 3 punts.

L’entrevista consistirà en valorar les competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al•legats.

Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran definitivament exclosos/es

del procés selectiu.

La puntuació màxima a la fase d’entrevista serà de 4 punts.


10. Qualificació, llistat d’aprovats i proposta de contractació

Finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal farà pública en els mitjans electrònics comarcals i al tauler d’edictes de la corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final. Es procedirà a la contractació de la persona que hagi obtingut la millor puntuació. Les persones que hagin estan admeses al procés selectiu i que en cap moment hagin estat excloses formaran part d’una borsa de treball per tal de cobrir possibles vacants.

11. Normes supletòries

En tot allò que no estigui previst a les Bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya

Més informació

Document Actions