al contingut a la navegació Informació de contacte

Es publiquen les bases per proveir dues places de SAT del Consell Comarcal del Solsonès

Les persones que es vulguin presentar com a candidates al Servei d’Assistència Tècnica als ajuntaments de la comarca tenen fins els dia 13 de febrer per fer-ho

DILLUNS 30 GENER 2023

Qui estigui interessat en presentar-se al concurs oposició per tal de proveir dues places de SAT del Consell Comarcal del Solsonès, ja pot presentar les seves sol·licituds.

 

Per consultar les bases cal acudir a la seu electrònica del Consell Comarcal del Solsonès on hi trobarà les bases per proveir dos llocs de treball de secretaria – intervenció del serveis d’atenció tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Els aspirants hauran d’estar en possessió, o en condicions d'obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació d'instàncies, de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1 d'acord amb el previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que és el títol de grau universitari o equivalent, així com els altres requisits establerts en les bases.

 

El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el proper dia 13 de febrer.